ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALONA VOOR PAARD EN MENS

Gevestigd aan de Lijsterbeslaan 13 te (4702 AN) Roosendaal

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20092545.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo | Algemene Voorwaarden

Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Waar in de voorwaarden de navolgende woorden en termen in een mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Onderhavige woorden en termen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa:

1. Alona: Alona voor Paard en Mens, gevestigd aan de Lijsterbeslaan 13 te (4702 AN) Roosendaal, email: [email protected].

2. Cursist: De persoon die deelneemt aan een les, opleiding, cursus of workshop, of zich daartoe heeft ingeschreven, althans ten behoeve van wie de inschrijving is verricht. Indien de inschrijving door een andere persoon geschiedt dan degene die deel(neemt) (zal nemen) aan de cursus, wordt met ‘Cursist’ tevens bedoeld degene die de inschrijving heeft verricht.

3. Cursus: Iedere door Alona aangeboden cursus, opleiding, workshop, les of oefening hoe ook genaamd.

4. Cursusgeld(en): De kosten, door Cursist aan Alona te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of volgen van een bepaalde cursus.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de Cursist van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Alona.

2. Onderhavige voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan Alona gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst.

3. Eventuele algemene voorwaarden van de Cursist worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Wanneer door Alona gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Cursist kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Alona onderhavige voorwaarden soepel toepast.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alona in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Alona vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. Op verzoek zal de Cursist een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Alona zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod een termijn voor aanvaarding bevat.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een aanmelding/inschrijving door Alona. Alona is gerechtigd aanmelding/inschrijving te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanmelding/inschrijving niet wordt geaccepteerd, deelt Alona dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanmelding/inschrijving.

3. Overeenkomsten voor (een) Cursist(en) aangegaan door een derde, worden geacht mede voor rekening en risico van deze derde te zijn gesloten. Alona is aan deze derde geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Cursist zal de derde in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.

2. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Alona zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4. De Cursist ontvangt van Alona een digitale factuur. Tenzij de factuur een andere datum vermeld, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Alona aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd o.v.v. het factuurnummer. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

5. Na het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn verkeert de Cursist van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

6. De in het buitenland gevestigde Cursist dient bij aanmelding een geldig BTW-nummer op te geven om in aanmerking te komen voor een factuur met 0% BTW.

7. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Cursist zijn de vorderingen van Alona op de Cursist en de verplichtingen van de Cursist jegens Alona onmiddellijk opeisbaar.

8. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Alona is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cursist een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Alona is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 5. Incassokosten en verzuim

1. Indien de Cursist de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Cursist zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de Cursist met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Alona. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.

2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de Cursist. Ingeval de Cursist in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de Cursist vergoeding verschuldigd van alle kosten die Alona moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal

15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de Cursist, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de Cursist te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6. Levering

1. Indien Alona gegevens behoeft van de Cursist in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Cursist alle benodigde gegevens aan Alona ter beschikking heeft gesteld.

2. Indien Alona een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De Cursist dient Alona in geval van vermeende niet nakoming altijd schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Alona geleverde zaken blijven eigendom van Alona, tot op het moment dat de Cursist volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Alona uit hoofde van enige met Alona gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

2. Het is aan de Cursist niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Alona. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Cursist Alona hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

3. De Cursist dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van Alona vallen.

Artikel 8. Cursussen

1. Aanmelding voor een cursus geschiedt door ontvangst door Alona van het daartoe bestemde en volledig ingevulde inschrijfformulier. Het inschrijfformulier wordt op verzoek aan de Cursist toegezonden. Een onvolledig of onjuist ingevuld inschrijfformulier kan nimmer tot inschrijving leiden.

2. Bij inschrijving verlangt Alona van de Cursist een aanbetaling ter hoogte van maximaal 50% van de cursusgelden. Deze aanbetaling dient onverwijld te worden voldaan.

3. Toegang tot een cursus wordt slechts verkregen na voorafgaande bijschrijving van de cursusgelden op de rekening van Alona. Indien betaling niet voorafgaand aan de cursus heeft plaatsgevonden, behoudt Alona zich het recht voor de Cursist de toegang tot de cursus te weigeren.

4. Indien de cursus plaatsvindt gedurende meerdere aaneengesloten dagen, dan behelst de door Alona opgegeven prijs niet de kosten van de overnachtingen die liggen tussen de aaneengesloten dagen, tenzij anders overeengekomen.

5. Het dragen van een cap, juiste kleding en schoeisel (conform de geldende norm) is verplicht tijdens cursussen waarbij te paard wordt gegaan.

Artikel 9. Annulering

1. Tenzij bij de totstandkoming van de overeenkomst een andere termijn werd overeengekomen, is annulering van een inschrijving voor een bepaalde cursus slechts mogelijk tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de betreffende cursus. Indien de annulering plaatsvindt na de overeengekomen termijn of wanneer de cursus reeds gestart is, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen cursusgelden.

2. Indien de Cursist gedurende de looptijd van de cursus besluit, om wat voor reden dan ook, niet langer deel te nemen aan de cursus, blijft de Cursist de niet reeds betaalde cursusgelden onverminderd verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde cursusgelden plaats, noch heeft de Cursist recht op toegang tot een andere cursus. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kan de Cursist zich in een dergelijk geval niet door een andere persoon laten vervangen.

3. Indien Alona, om wat voor reden ook, besluit dat een cursus geen doorgang kan vinden danwel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Alona de Cursist tijdig van haar voornemen via e-mail op de hoogte. In geval van annulering door Alona heeft de Cursist recht op restitutie van reeds betaalde cursusgelden. In geval van verplaatsing wordt de Cursist automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde cursusgelden slechts plaats na verzoek hiertoe van de Cursist.

4. Annulering door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 10. Eigen paarden en paardverhuur

1. Indien de Cursist niet beschikt over een eigen paard, kan door Alona aan de Cursist de mogelijkheid worden geboden een paard te huren. Zulks wordt telkens per cursus op de website van Alona vermeld. De mogelijkheid tot het huren van een paard geldt slechts indien Alona ten tijde van de betreffende cursus over voldoende, niet reeds verhuurde paarden beschikt.

2. Indien een Cursist gebruik wenst te maken van het aanbod van Alona en een paard wenst te huren, dient de Cursist dit tijdig (bij inschrijving) aan Alona kenbaar te maken. Alona zal er zorg voor dragen dat een paard tijdig op de cursuslocatie aanwezig is.

3. Indien de Cursist zelf een paard meebrengt naar de cursus dan dient dit paard sociaal te zijn en ingeënt conform de geldende regels van de KNHS. Een geldig entingsboekje dient op verzoek overhandigd te worden.

Artikel 11. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alona in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Cursist dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Alona gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien Alona aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Alona aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Alona uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Alona beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alona aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Alona kunnen worden toegerekend.

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cursist aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Tenzij, in afwijking van hetgeen daaromtrent in dit lid is bepaald, door de verzekeraar van Alona aansprakelijkheid voor onderstaande punten wordt erkent, is Alona nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.

5. De Cursist is aansprakelijk voor eventueel door de cursist tijdens de cursus veroorzaakte schade aan (onroerende) zaken van Alona c.q. derden, daaronder mede begrepen schade veroorzaakt door een dier waarvan de Cursist bezitter is. De Cursist vrijwaart Alona van eventuele aanspraken door derden ter zake.

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Alona.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Alona gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Alona, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Alona met de Cursist kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.